نمایش نوار ابزار

سخنرانی دکتر نیکفر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت 1 1200x552 - سخنرانی دکتر نیکفر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت 2 1200x552 - سخنرانی دکتر نیکفر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت 3 1200x552 - سخنرانی دکتر نیکفر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت 4 1200x552 - سخنرانی دکتر نیکفر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت 5 1200x552 - سخنرانی دکتر نیکفر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت 6 1200x552 - سخنرانی دکتر نیکفر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر نوبخت

دیدگاه ها